👈 فروشگاه فایل 👉

مقایسه­ ی طرح­ های کنترل کلاسیک، قدرتمند و نامتمرکز برای چند پایدارکننده­­ ی سیستم قدرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

A Comparison of Classical Robust and Decentralized Control Designs for Multiple Power System Stabilizers

Abstract—Several control design techniques namely the

classical phase compensation approach the -synthesis and a

linear matrix inequality technique are used to coordinate two

power system stabilizers to stabilize a 5-machine equivalent of

the South/Southeast Brazilian system. The open-loop system has

an unstable intearea mode and cannot be stabilized using only

one conventional power system stabilizer. Both centralized and

decentralized controllers are considered. The different designs are

compared and several interesting observations are provided.

مقایسه­ ی طرح­ های کنترل کلاسیک، قدرتمند و نامتمرکز برای چند پایدارکننده­­ ی سیستم قدرت

چکیده

چند روش طراحی کنترلی ، برای مثال، روش جبران سازی فازی کلاسیک، ترکیب-µ، و یک روش نامساوی ماتریس خطی، استفاده می شود تا دو پایدار ساز سیستم قدرت را هماهنگ کنند به این منظورکه یک سیستم 5-ماشینه جنوب/جنوب شرق کشور برزیل را پایدار سازد. سیستم حلقه باز یک مد داخل ناحیه ای ناپایدار دارد و نمی توان تنها آن را با استفاده از یک پایدار ساز قدیمی (مرسوم) پایدار کرد. هر دو کنترل کننده متمرکز و نامتمرکز مورد بررسی قرار می گیرند. طرح های مختلف مقایسه می شوند و چندین مشاهده جالب ارائه می گردد.

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه نهم مقالات مدیریت مالی ، سود پرسشنامه سبک شناختی ( KAI) پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون طرح مالی شركت تحقیقات و توسعه صادرات نرم ‌افزار ثنارای (سهامی خاص) تاریخ اسلام (مجموعه تاریخ)