👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی ایستگاه پمپاژخلیللوطرح 930هکتاری خداآفرین

ارتباط با ما

... دانلود ...

3-1 عملیات خاکی ................................................................................................................................. 7

3-1-1 خاکبرداریترانشه ................................................................................................................................................................ 7

3-1-2 خاکبرداریحوضچههایشیرآلاتومخزنذخیره ............................................................................................................. 7 و 8

3-1-3 بارگیری و حمل مصالح ......................................................................................................................................................... 9

3-1-4 تسطیح و پخش و کمپکت مصالح ................................................................................................................................ 9 و 10

3-2 عملیات قالب بندی و بتن ریزی ...................................................................................................... 10

3-2-1 بتن ریزی مگر ..................................................................................................................................................................... 10

3-2-2 برش و خم میلگرد ............................................................................................................................................................ 11

3-2-3 میلگردگذاری کف و دیوار حوضچه های شیرآلات .................................................................................................................... 11

3-2-4 قالب بندی حوضچه های شیرآلات ....................................................................................................................................... 12

3-2-5 بتن ریزی کف و دیوار حوضچه های شیرآلات ................................................................................................................... 12

3-3 عملیات جوشکاری و لوله گذاری لوله پلی اتیلن ............................................................................ 13

3-3-1 ریسه کردن لوله پلی اتیلن در مسیر مزارع ............................................................................................................................ 13

3-3-2 جوشکاری لوله پلی اتیلن .................................................................................................................................................... 13

3-3-3تست هیدرولیکی لوله پلی اتیلن ......................................................................................................................................... 14

3-3-4لوله گذاری داخل ترانشه ........................................................................................................................................................... 14

3-3-5 سرند خاک جهت فیلتر ریزی زیر و روی لوله ........................................................................................................................... 15

موضوع پیمان

عملیات اجرایی تکمیل ایستگاه پمپاژوخط انتقال

شبکه اصلی وتوزیع آبیاری تحت فشار وشبکه زهکش

شبکه فرعی تحت فشار بارانی وقطره ای

کارفرما:شرکت آب منطقه ای اردبیل

مشاور :مهندسین مشاورپویاب

پیمانکار :پویاآذرآب مغان

شماره قرداد:24185.900

تاریخ شروع بکار :01/05/1394

تاریخ تحویل زمین:01/08/1395

مدت پیمان:15ماه

(لازم بذکر است که بدلیل مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبار عمرانی ،‌مدت پیمان تا به حال 2 بار تمدید شده است )

مبلغ پیمان:31638507900ریال

ضریب پیمان:1.4677

فهرست بهای واحدپایه رشته آبیاری وزهکشی88

دوره شاخص مبنای قرداد

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد برش ساختمان مسکونی 3 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو ترانس در سال 87 بازیافت فلز مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی مبانی نظری مکاتیب کلاسیک،ساختار گرایان،کینزی،پولی