👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق

عنوان تحقیق

تحدید تحقیق

بیان مسأ له

پرسش آغازین

اهداف تحقیق

سوالات تحقیق

اهمیت تحقیق

ضرورت تحقیق

فصل دوم

مبانی بینشی

تعریف مسأ له

پیشینه مطالعاتی

جوانان : بیگانگی،الگو هاونگرش ها

جوانان بیگانه از خانواده

فرهنگ ها والگوهای زندگی

جوانی چه دورانی است!؟

در صحنه بودن جوان

ساختارها

اصل موفقیت جوانان دردو موضوع قابل طرح است

جامعه پذیری جوانان

الگوهای باز آفرینی اجتماعی

فرهنگ جزیره ای جوانان

کارکردهای نهادها وگروهها بر جوانان

معرفی جوان

مسائل ونگرش های جدید

فصل سوم

مبانی روشی

1-سطح تحقیق

2-روش تحقیق

3- رهیافت تحقیق

تکنیک پژوهش

ابزار جمع آوری اطلاعات

جامعه آماری

فصل چهارم

جداول یک سویه و دوسویه

فصل پنجم

نتیجه گیری ،خلاصه و پیشناهادات

نتیجه گیری بر اساس اطلاعات به دست آمد از جدول یک سویه

نتیجه گیری از جداول بر حسب آزمون های فرض

نتیجه گیری بر اساس اهداف

پرسشنامه

منابع ومآخذ

قسمتی از متن:

جوان طلوع صبحی دل انگیز وماهی دریای نشاط است . او ازدریاست وهمیشه با دریاست .او صاف وشفاف است واین شفافی خواهان هدایت است تا زنگار نگیردوبرای همیشه سرچشمه حیات باشد کنجکاویش بر تسلیم محض برتری دارد ودوست داشتن را بیش از فهمیدن درک می کند؛ ولی وجودش در محراب صداقت با یک قنوت همراه با سوز و گداز فریاد می آورد مرگ شیرین تر از عسل است . پس باید حماسه آفریدو جان بازی کرد ودر یک لحظه باده عاشورا نوشید.

جوان چه زود دل می سپارد ، زیرا تنها یش بیشتر است دغدغه او کمتر است ؛ پس با غرورخویش رادر درگاه خذای در سجده می افکند و خواهان انس با اوست تا پژمرده نشود و همیشه تازه بماند . آتش شک را همواره فروزان می دارد تا دامن تعیین بگستراند . تعیینی در بلندای هستی تا خدا را ببیند،با شوری که دارد عشق را محکم تر از استدلال می داند زیرا عشق در او شوقی بر می انگیزد تا پرواز او را به برساند .

پس بیا یید با آنان مهربان باشیم زیرا پرنده ای قدسی است ونباید آنان را تنها گذاشت و باید در پرواز به آنان نیرو بخشید زیرا آن صادق شیرین زبا ن فرمود:«همه خوبی ها را نثار جوانان کنید».جوان سمبل اخلاق جمعی و روحیه اجتماعی و تنوع طلبی است پس با مسائل اجتما عی بسیاری مواجه است ولی صداقت وخلوص وایثار وعشق با همه لطافت احساس در او حماسه می آفریند و قهرمان می گردد.شجاعت وشهامت را دوست دارد زیرا پاک است وپاکی ها راذوست دارد و به درستی آن پیر فرزانه رضوان الله علیه گفت:«جوانان می توانند با تعهد وسلاح استقامت وپایداری کشتی نجات امت اسلامی وکشورهای خود باشند واین عزیزان هستنذ که استقلال وآزادی وتعالی ملت ها مرهون زحمات آنان است........ جوانان متعهد درطول تاریخ در نسل های آینده سرمایه های امید بخش اسلام و کشورهای اسلامی هستند».

جامعه شناسی جوانان به بررسی گروهای اجتماعی جوانان می پردازد. مطالعه کارکردیهای اجتماعی جوانان در گروهای مختلف از دیگر وظایف این علم می باشد. این شاخه از جامعه شناسی عمومی در دهه 1981در اروپا مطرح گردید وعلت ظهور آن نیز جوانی جمعیت ومشکلات ناشی از آن بود. ازاین رو می توان دهه 1981 را دهه جامعه شناسی واز طرف دیگر( دهه جوانان ) نامید.روند این دوران باعث شده تا اصطلاح مناسبی به نام «جوانان امروزی » با توجه به آن دهه انتخاب نمود. در دنیا به طوراعم با مسآ له اساسی جوانان که اشتغال وآینده آنها است مواجه هستیم.

در این دهه در دنیا بطور اعم با مسأله اساسی جوانان که اشتغال است مواجه هستیم.دراین دوره جوانان به عنوان پدران آینده خانواده ،شاغلین آینده وشهروندان محسوب میشوند وبررسی آنها در روند سیستمی با پدیده های کار، ازدواج ، نظام وظیفه، اوقات فراغت وورزش درارتباط میباشد

بنابراین در این دوره ،جوان به عنوان یک «فعل اجتماعی کل»نمی تواند از آینده ی جامعه سخنی بگوید. اواز همه ی مسائل موجود،لب به اعتراض دارد.دراین زمان ، باجوانان بزهکار وحاشیه نشین وبیکار و.....مواجه هستیم که به عنوان دومین نسل پای در جامعه گذاشته ودر انتظارات توجهات یکسان وبرابر می باشند تا بتواند به طریقی بحرانهای مربوط به شهرنشینی ، سازمان کار واشتغال، ساختارهای خانوادگی، همبستگی های بین قومی وروابط نسل ها را اصلاح نماید.

دراین دوره ، همه موضوعات به نظر او منفی بوده است . موضوع اشتغال به بیکاری، ازدواج به طلاق ومسائل آموزشی وحرفه ای به افت تحصیلی مدارس تبدیل می گردد.

فکر جوانی با کارکرد«چرخش حیات» و جوانان به عنوان « یک نسل با تحرک و پویا » می توانند به معقول نمودن موفقیت ها ، انتقال آنها و باز کردن بسترهای جدید بپردازند. این مسأ له مهم به نظر می رسد که باید جوان را فراتری (ساختار خانوادگی)خود مجدأ جایگزین نمود وسرنوشت های همان نسل در همان خانواده را به تحلیل پرداخت.ضروری است که جوان را در یک مسیر معین باید قراردادتا بهتر بتواند به کارکردهای اجتماع پاسخ گوید. هر جوانی سرنوشت خود را در توالی سرنوشت های والدین واجداد می داند. این توالی به صورت یک وزنه ی مهم می تواند در آینده به منصبه ی ظهور برسد. بنابرین تعداد نسلها،می تواند در آینده جوانان خود را متناسببا مقدار خودشان بسنجد. این معیارها می توانند به عنوان مسائل اساسی تحرک اجتماعی محسوب شوند وبه عنوانرابطه متقابل نسلها و خانواده های فعلی ،در نسل جدید، نقش اساسی راداشته باشند.

دیدگاههای جدید در خصوص جوانان اشاره به انتقال عمیق استراژی های تخقیق دارند. از سوی دیگر با بررسی مسلئل جوانان در طبقه بندی ویژه ی آنها وبا لحاظ مطالعات آماری باید توجه داشته باشیم که جوان با توجه به تاریخ خانواده و فراتری آن مورد توجه قرار می گیرد.در این راستا که مطالعات فرد در زمان خود نقش اساسی را خواهد داشت.

فعالیتهای نهادی باعث ظهور یک نسل از جامعه شناسان گردید تا بتوانند به مسائل موجود با توجه به بینش های نظری وروش شناسی بپردازد .

موضوع تحقیق ما بررسی نگرش جوانان نسبت به آینده می باشد که شامل 5 فصل است وبه شرح زیر است:

فصل اول :طرح تحقیق که در مورد موضوع تحقیق واهداف آن بحث می نماییم.

فصل دوم: مبانی بینشی

فصل سوم: مبانی روشی که در مورد روش تحقیق بحث شده است.

فصل چهارم:نتایجی که به وسیله جداول یک سویه ، دوسویه بدست آمده وتفسیر آن که به صورت آماری ذکر شده است.

فصل پنجم:نتیجه گیری که براساس اهداف وتوضیحات می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

طرح كارآفرینی آموزشگاه علمی آزاد میزان کارایی سازمانی و فعالیت های (تکنیک های) ساخت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان فریدن نقش رایانه و فناوری اطلاعات در علم پزشکی اموزش نرم افزار 3D Max