👈 فروشگاه فایل 👉

فوریت و تراخی خیارات

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

1) مقدمه- 2

2)خیارات با توجه به زمان اعمال آن: 2

خیارهای فوری: 2

خیاراتی که برای آن اعمال مدت تعیین نشده است: 3

3) احکام خیارات-- 6

4) فوریت یا تراخی در خیارات-- 8

4-1) مبانی نظریه فوریت و تراخی در خیارات-- 9

4-1-1) مبانی نظریه تراخی در خیارات-- 9

دوم- نظر مشهور- 11

4-1-2) مبانی نظریه فوریت در خیارات-- 12

4-1-2-1) مبانی مربوط به قراردادها 12

4-1-2-2) مبانی خارج از قراردادها 13

4-2) تاثیر فوریت و تراخی خیارات در زمان اعمال خیارات-- 14

4-3) تاثیر فوریت یا تراخی خیارات در زمان خاتمه خیارات-- 16

منابع- 20

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری ارزیابی عملکرد مشترکین 118 شاهكاری از كاپلان و نورتن در خدمت كنترل استراتژیك پروپوزال (بررسی قراردادهای تهاتری ) طرح آماری جدول فراوانی نمرات درس ریاضی 25 دانش آموز