achievement

مطالعه­ی پایدارساز سیستم قدرت منطق فازی

نام همایش2002 Student Conference on Research and Development Proceedings Shah Alam. Malaysiaعنوان مقاله:STUDY OF FUZZY LOGIC POWER SYSTEM STABILIZERAbstruct-This paper presents a study of fuzzy logic power system stabilizer (PSS) for stabilityenhancement of a single.machiue power system. In order to

مقاله اضطراب

مقاله اضطراب مقدمه اضطراب عبارت از یک حالت عاطفی است که در آن عامل مبهمی از ترس ناشی از پیش بینی حوادث نامطلبوع در آینده، وجود دارد. این حالت در فرد حتی قبل از آنکه محرک واقعی ترس زا، حضور داشته باشد، اتفاق می افتد. در بسیاری از موارد افرادی که اضطراب را تجربه می کنند نمی توانند علت اضطراب خویش را